Hướng dẫn 6 bước lập báo cáo tài chính cho startup

Báo cáo tài chính là bản ghi chép về hoạt động tài chính của một công ty. Dựa vào các số liệu mà nó cung cấp bạn có thể hoạch định kế hoạch cho công ty mình ở hiện tại và dự báo các khả năng trong tương lai. Nếu bạn muốn startup thì việc lập báo cáo tài chính sẽ bắt đầu từ việc ghi kế toán hàng ngày của bạn. Bạn sẽ sử dụng việc kéo và sắp xếp dữ liệu từ các bản ghi này để đưa ra các báo cáo tài chính của mình.

Làm sao để lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính vì sao lại quan trọng đối với các công ty? Vì đây sẽ là một phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp của bạn thu hút nhà đầu tư hoặc vay vốn ngân hàng.

Những gì nên Bao gồm trong Báo cáo Tài chính?

Báo cáo tài chính sẽ miêu tả tình hình tài chính và hoạt động cho các nhà đầu tư – chủ nợ tiềm năng bằng con số.

Vì báo cáo được gửi cho các bên liên quan bên ngoài, doanh nghiệp phải chuẩn bị báo cáo của mình theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Điều này giúp các nhà đầu tư và chủ nợ dễ dàng so sánh tình hình tài chính của các công ty của bạn với các công ty khác bằng cách so sánh các báo cáo tài chính.

Do đó, thông lệ chuẩn là đưa các yếu tố này vào báo cáo tài chính của bạn:

 • Tài sản: các lợi ích kinh tế dự báo có thể xảy ra do một đơn vị bên ngoài thu được hoặc quản lý do các giao dịch trong quá khứ.
 • Thu nhập toàn diện: thay đổi vốn chủ sở hữu (tài sản ròng) trong một khoảng thời gian từ các giao dịch, các sự kiện và hoàn cảnh khác từ các nguồn bên ngoài. Nó bao gồm tất cả những thay đổi về vốn chủ sở hữu trong một thời kỳ ngoại trừ những thay đổi do chủ sở hữu đầu tư và phân phối cho chủ sở hữu.
 • Phân bổ cho chủ sở hữu: giảm tài sản ròng do chuyển nhượng tài sản, cung cấp dịch vụ hoặc phát sinh nợ phải trả cho chủ sở hữu. Việc phân phối cho chủ sở hữu làm giảm quyền sở hữu.
 • Vốn chủ sở hữu: lãi còn lại của tài sản còn lại sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Trong công ty của bạn, vốn chủ sở hữu là quyền sở hữu.
 • Chi phí: dòng tiền chảy ra, sử dụng tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ phải trả trong khoảng thời gian từ khi phân phối hoặc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ tạo nên hoạt động trung tâm của bạn.
 • Thu nhập: tăng vốn chủ sở hữu (tài sản ròng) từ các giao dịch kinh doanh và từ tất cả các giao dịch khác ngoại trừ các giao dịch phát sinh từ doanh thu hoặc đầu tư của chủ sở hữu.
 • Đầu tư của chủ sở hữu: gia tăng tài sản ròng do chuyển giao cho nó từ các đơn vị khác có giá trị để thu được hoặc tăng lợi ích sở hữu (hoặc vốn chủ sở hữu) trong đó.
 • Nợ phải trả: hy sinh lợi ích kinh tế có thể xảy ra trong tương lai từ các nghĩa vụ hiện tại để chuyển giao tài sản hoặc cung cấp dịch vụ trong tương lai do các giao dịch hoặc sự kiện trong quá khứ.
 • Lỗ: giảm vốn chủ sở hữu (tài sản ròng) từ tất cả các giao dịch kinh doanh và các sự kiện và hoàn cảnh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ ngoại trừ các khoản chi phí hoặc phân bổ cho chủ sở hữu.
 • Doanh thu: dòng tiền vào hoặc tăng cường tài sản của doanh nghiệp hoặc thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp trong thời gian từ khi giao hàng hoặc sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác cấu thành hoạt động trung tâm liên tục của doanh nghiệp.

những cần phân tích lập báo cáo tài chính

Làm cách nào để lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp của tôi?

Lập kế hoạch kinh doanh hoặc dự báo là quan điểm về hoạt động kinh doanh mà bạn nên bắt đầu từ hôm nay. Bạn sẽ không thực hiện các hoạt động tài chính trong kế hoạch kinh doanh như cách bạn tính toán chi tiết trong báo cáo kế toán.

Việc lập nên báo cáo tài chính dùng cho 2 mục đích trong kế hoạch kinh doanh của startup

 1. Trước tiên, thông tin này là cần thiết bởi các nhà đầu tư tiềm năng, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư “thiên thần” và bất kỳ ai khác có cổ phần tài chính trong doanh nghiệp của bạn.
 2. Mục đích thứ hai và có thể cho là mục đích quan trọng nhất của phần tài chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn là vì lợi ích của chính bạn, vì vậy bạn hiểu cách lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của mình.

Sau đây là 6 bước cơ bản mà bạn dùng để tạo nên báo cáo tài chính.

Bước 1: Đưa ra dự báo bán hàng

Tạo một bảng tính dự báo doanh số bán hàng của bạn trong vòng ba năm. Đặt các phần khác nhau cho các dòng và cột bán hàng khác nhau cho mỗi tháng của năm đầu tiên và hàng quý cho năm thứ hai và thứ ba. Tiếp đến, là các cột để các trị như: đơn vị bán, định giá, chi phí bán hàng.

Lưu ý:  Bạn tính chi phí bán hàng trong dự báo bán hàng của mình vì bạn muốn tính tỷ suất lợi nhuận gộp. Tỷ suất lợi nhuận gộp là doanh thu trừ đi chi phí bán hàng.

Các bước cần lập khi làm báo cáo tài chính

Bước 2: Tạo ngân sách cho chi phí của bạn

Bạn cần phải hiểu rằng bạn sẽ phải chi bao nhiêu để thực sự đạt được doanh số mà bạn đã dự báo. Xem xét chi phí cố định của bạn (tức là tiền thuê mặt bằng hoặc văn phòng và tiền lương) và chi phí biến đổi (ví dụ, hầu hết các chi phí quảng cáo và khuyến mại) khi bạn tạo ngân sách của mình. Với nhiều con số này, bạn sẽ phải ước tính những thứ như lãi suất và thuế.

Bước 3: Xây dựng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là một tuyên bố cho thấy tiền mặt đang chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn. Bạn căn cứ vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của mình một phần dựa trên dự báo bán hàng, các khoản mục trong bảng cân đối kế toán và các giả định khác. Doanh nghiệp hiện tại nên có lịch sử về báo cáo tài chính để dự báo dòng tiền.

Các doanh nghiệp mới nên bắt đầu bằng cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia nhỏ thành 12 tháng. Để có được những dự đoán này, điều quan trọng là phải biết bạn sẽ lập hóa đơn như thế nào. Bạn sẽ mong đợi khách hàng của mình thanh toán ngay lập tức hoặc trong vòng 30 đến 90 ngày? Bạn không muốn ngạc nhiên rằng bạn chỉ thu thập 70% hóa đơn trong 30 ngày đầu tiên khi bạn đang tính 100% để thanh toán chi phí của mình. Một số chương trình phần mềm lập kế hoạch kinh doanh sẽ có những công thức này được tích hợp sẵn để giúp bạn thực hiện những dự báo này.

Bước 4: Lợi nhuận ròng của dự án

Bước này là báo cáo lợi nhuận và thua lỗ theo quy ước của bạn, nêu chi tiết dự báo cho doanh nghiệp của bạn trong ba năm tới. Sử dụng các con số mà bạn đưa ra trong dự báo bán hàng, dự báo chi phí và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lợi nhuận ròng là tỷ suất lợi nhuận gộp trừ đi chi phí, lãi vay và thuế.

Cách dòng tiền di chuyển

Bước 5: Xử lý tài sản và nợ của bạn

Bạn phải xử lý các tài sản và nợ không có trong báo cáo lãi lỗ và dự báo giá trị ròng của doanh nghiệp vào cuối năm tài chính. Tổng hợp và ước tính số tiền bạn sẽ có trong tay hàng tháng bao gồm các khoản phải thu (tiền bạn nợ), hàng tồn kho nếu bạn có, đất đai, nhà cửa và thiết bị. Sau đó, tìm ra các khoản nợ hoặc các khoản nợ của bạn bao gồm các khoản phải trả (số tiền doanh nghiệp của bạn nợ) và các khoản nợ từ các khoản nợ chưa thanh toán.

Bước 6: Tìm điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là khi chi phí kinh doanh của bạn phù hợp với doanh số bán hàng của bạn. Dự báo thu nhập trong ba năm của bạn sẽ giúp bạn có được phân tích này. Nếu hoạt động kinh doanh của bạn khả thi, doanh thu tổng thể của bạn cuối cùng sẽ vượt quá chi phí tổng thể của bạn. Đây là thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng muốn biết rằng họ đang đầu tư vào một công ty đang phát triển nhanh chóng với chiến lược rút lui.

Tổng kết

Đây là những điều bạn cần chú ý khi lập báo cáo tài chính, hy vong qua bài viết này bạn đã thêm nhiều thông tin hữu ích. Hãy giúp Pi Institute lan tỏa kiến thức đến với mọi người bằng cách share bài viết trên trên tường của bạn. Nếu bạn có bất kì điều gì muốn trao đổi với chúng tôi thì hãy để lại comment ở phía dưới bài viết nhé.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now