Tổng quan về phân tích kết quả kinh doanh

Khi bạn biết cách phân tích kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, bạn có thể tìm ra cách để kiếm thêm lợi nhuận, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc nắm bắt các vấn đề trước khi chúng phát triển. Hãy xem bài viết này của chúng tôi và sau đó bạn có thể áp dụng phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Phân tích kết quả kinh doanh kinh doanh là gì?

Phân tích kết quả kinh doanh bao gồm các hoạt động giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược, đạt được các mục tiêu lớn và giải quyết các vấn đề phức tạp, bằng cách thu thập, phân tích và báo cáo thông tin hữu ích nhất liên quan đến nhu cầu của nhà quản lý. Thông tin có thể là về nguyên nhân của tình trạng hiện tại, các xu hướng có khả năng xảy ra nhất và kết quả là nên làm gì.

khái niệm phân tích kết quả kinh doanh

Các hoạt động có thể bao gồm xác định và xác minh các chiến lược và giải pháp tiềm năng, đồng thời kiểm tra tính khả thi của các giải pháp được ưa chuộng nhất. Phân tích dựa trên thông tin liên quan, chính xác và đáng tin cậy, càng nhiều càng tốt, thường liên quan đến phân tích thống kê tương tác và phân tích dữ liệu. Phân tích này trong kinh doanh thường được gọi là phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

Nhà phân tích kinh doanh là gì?

Những người chuyên về phân tích kết quả kinh doanh thường được gọi là nhà phân tích kinh doanh. Các nhà phân tích kinh doanh đang có nhu cầu cao vì các quyết định kinh doanh ngày nay phức tạp hơn bao giờ hết và các nhà phân tích giúp đảm bảo các quyết định đó dựa trên thông tin chính xác, hợp lệ và đáng tin cậy nhất.

Các nhà phân tích là những chuyên gia phân tích dữ liệu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh. Các nhà phân tích hiểu các quy trình chính được sử dụng trong kinh doanh và các quy trình đó có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các xu hướng bên ngoài và bên trong tổ chức.

Tùy thuộc vào các ưu tiên chiến lược hiện tại của doanh nghiệp, các nhà phân tích có thể tập trung chuyên môn của mình vào việc phân tích các bên liên quan, tiếp thị, tài chính, rủi ro và công nghệ thông tin.

nhà phân tích kết quả kinh doanh

Các nhà phân tích thường thu thập, phân tích và báo cáo kết quả như thế nào

Có ba loại báo cáo tài chính chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cho bạn biết bao nhiêu giá trị mà bạn có trong tay (tài sản) và bao nhiêu tiền bạn nợ (các khoản phải trả). Tài sản có thể bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, thiết bị, hàng tồn kho hoặc các khoản đầu tư. Nợ phải trả có thể bao gồm các khoản phải trả, chi phí phải trả và nợ dài hạn như các khoản thế chấp và các khoản vay khác.

Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập của bạn cho bạn biết doanh nghiệp của bạn đã chi bao nhiêu tiền và thu được bao nhiêu trong một kỳ báo cáo tài chính. Điều đó cho phép bạn tính toán lợi nhuận ròng của mình — điểm mấu chốt.

Lý do nó được gọi là lợi nhuận cuối cùng là vì lợi nhuận ròng nằm ở cuối báo cáo thu nhập của bạn. Khi bạn lập báo cáo thu nhập, ngày càng nhiều chi phí được áp dụng cho doanh thu của bạn, có nghĩa là mục hàng thu nhập của bạn ngày càng trở nên cụ thể hơn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Không phải mọi doanh nghiệp nhỏ đều sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Nhưng nếu bạn sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là điều cần thiết để đo lường tình trạng tài chính của doanh nghiệp bạn.

Với phương pháp dồn tích, các chi phí và thu nhập được ghi nhận trên sổ sách khi chúng phát sinh, không phải khi tiền thực sự được chuyển đến tay. Ví dụ: bạn có thể đặt hàng 1.000 đô la cho một nhà cung cấp; trong trường hợp đó, bạn sẽ ngay lập tức ghi lại nó như một khoản chi 1.000 đô la, ngay cả khi bạn sẽ không gửi tiền cho nhà cung cấp cho đến sau này, sau khi bạn nhận được hóa đơn.

Tương tự, bạn có thể lập hóa đơn cho khách hàng 1.000 đô la và ghi lại đó là tài khoản phải thu 1.000 đô la, một tài sản. Nhưng bạn thực sự chưa có tiền trong tay. Vì vậy, nếu bạn cố gắng sử dụng nó để mua 1.000 đô la, thì tiền sẽ không ở đó.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đảo ngược những giao dịch mà bạn thực sự không có tiền mặt, vì vậy bạn sẽ có một ý tưởng thực sự về lượng tiền mặt bạn phải làm việc trong một khoảng thời gian.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now